Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAXAR Zakład Usług Inżynierskich Grzegorz Radwan z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wąska 22, e-mail: biuro@baxar.pl, telefon: 784-397-757
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:
1. Na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu:
- Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy,
której stroną jest osoba , której dane dotyczą ( dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na
formularzu umowy / formularzu zamówienia),
- Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BAXAR Zakład Usług Inżynierskich Grzegorz Radwan, tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO w celu:
- Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
- Organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
- Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
- Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
- Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, (np.:  wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych , udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami)
3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać :
- Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO,
- Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe.
- Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę
finansową od urzędów państwowych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit 1 f RODO ),
- Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres , po którym się
przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas
roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań ( podstawa
prawna : nasz prawnie uzasadniony interes),
- Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje między innymi sprzedaż naszych wierzytelności z umowy
innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy ( podstawa
prawna : nasz prawnie uzasadniony interes),
- Tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności
raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach
informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym się
przedawniają się roszczenia wynikające z umowy ( podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes ),
- Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu,
przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym
reklamacji ( podstawa prawna: wykonanie umowy ) dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych
źródeł.

 Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
-naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi klienta,
-podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe,
-podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
-podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez Panią/Pana naszych należności,

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- Po sprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),
- Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących BAXAR Zakład Usług Inżynierskich Grzegorz Radwan,
- Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych);
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa osób, których dane dotyczą:
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
-prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
-prawo do przenoszenia danych;
-prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego -dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. właściwego Urzędu Ochrony Danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować przez kontakt z Administratorem  tj.
BAXAR Zakład Usług Inżynierskich Grzegorz Radwan
telefon: 784-397-757, e- mail: biuro@baxar.pl